skip to content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote & improve the health of all people in Florida through integrated state, county, & community efforts.

skip to content
 

Enfòmasyon sou elijibilite pou WIC

Contact the Florida WIC Program

 •  1-800-342-3556
 •  

  Fax

  850-922-3936
 •  

  Mailing Address

  Bureau of WIC Program Services 

  4052 Bald Cypress Way, Bin A16 

  Tallahassee FL 32399 

English | Español | Kreyòl

WIC se yon pwogram nitrisyon pou fanm ki ansent oswa k ap bay tete oswa ki fèk ansent, tibebe ak timoun ki poko gen 5 an.

WIC bay bagay sa yo gratis:

 • Manje ki bon pou lasante
 • Edikasyon ak konsèy sou nitrisyon
 • Sipè pou bay tete
 • Referans pou swen medikal, vaksen ak sèvis nan kominote a

Pou elijib pou WIC selon revni

Revni total tout moun nan kay la dwe egal a montan ki nan règleman pou revni WIC lan oswa li dwe mwens OSWA ou ka elijib selon revni w si w ap resevwa Medicaid, Asistans Lajan Kach Tanporè (Temporary Cash Assistance-TCA), oswa Asistans Manje (Food Assistance). Men ou pa bezwen nan pwogram pou asistans piblik pou kalifye pou WIC.

Règleman pou Revni WIC

Pou yon fanm ki ansent, chak tibebe ki poko fèt konte pou yon moun anplis nan kantite moun ki nan kay la.

Kantite moun ki nan kay la Revni Mansyèl anvan taks ak dediksyon
1 $1,860
2 $2,504
3 $3,149
4 $3,793
5 $4,437
6 $5,082
7 $5,726
8 $6,371

Revize 6/1/2017

Chak ane montan sa yo ka ogmante.

Pou aplike pou WIC:

 • Rele biwo lokal WIC (klike isit) ou an oswa rele nan nimewo gratis sa a 1-800-342-3556 epi di ou vle aplike pou WIC.
 • Biwo lokal WIC la pral baw yon dat ak lè pou yon vizit pou sètifikasyon WIC. Nan vizit sa a, yo pral egzamine revni fanmi an, estati medikal/nitrisyon chak kandida. Nan jou sa a, ou pral konnen si oumenm ak timoun ou yo elijib pou pwogram WIC lan.

Bagay pou pote nan vizit pou sètifikasyon WIC lan:

 • Vini avèk CHAK manm fanmi an k ap fè aplikasyon pou resevwa sèvis WIC.
 • Pote TOUT prèv revni pou tout moun ki nan kay la (montan anvan yo retire taks ak dediksyon). Revni enkli bagay tankou: salè, pansyon alimantè pou timoun, pansyon alimantè pou granmoun, pèman pou timoun ki nan mezon dakèy, enterè ou retire, konpansasyon pou chomaj, ak revni sèvis militè; oswa, si w resevwa Medicaid, asistans lajan kach tanporè (Temporary Cash Assistance-TCA), oswa asistans manje (Food Assistance), revni ou fè ki fè w elijib pou WIC. (Si w pap resevwa Medicaid oswa TCA, men lèt manm nan fanmi w ap resevwa benefis sa yo, revni w ka elijib pou WIC.) Pèsonèl WIC la ka verifye enskripsyon w nan pwogram sa yo. Men li ta bon pou ta pote lèt "Notice of Case Action" w lan, ki se prèv elijiblite pou youn oswa plis nan pwogram sa yo.
 • Pote YON prèv pou kote w abite a (piga bay bwat postal). Dokiman an dwe ajou epi li dwe montre non w ak adrès ou. Prèv yo aksepte enkli bil kouran, dlo, deklarasyon labank ak asirans, oswa lisans pou kondwi. Fèk ou abite nan Florid kounye a, men li pa nesesè pou se yon sitwayen ameriken.
 • Pote YON prèv idantifikasyon pou ou ak YON prèv idantifikasyon pou tout tibebe oswa timoun k ap aplike pou WIC, tankou ak nesans, lisans pou kondwi, kat yo te mete nan bèso l lè l te fèk fèt, idantifikasyon sèvis militè, idantifikasyon ki gen foto, kat sekirite sosyal, oswa dosye lopital.
 • Si doktè-w te ranpli Fòm Referans Medikal WIC la, mache ak fòm sa a nan randevou-w la.
 • Pote nimewo sekirite sosyal pou chak moun k ap aplike pou WIC, si sa disponib.
 • Pote dosye vaksen pou chak timoun, si sa disponib.

An akò avèk lalwa dwa sivil Federal ak Depatman Agrikilti Etazini (USDA) pou règleman ak prensip dwa sivil, Depatman Agrikilti Etazini-an (USDA), Ajans li yo, biwo li yo, ak anplwayè yo, ak enstitisyon ki ap patisipe nan/oswa ki ap dirije pwogram USDA-yo entèdi pou fè diskriminasyon sou fòm rasyal, koulè po, orijin nasyonal, sèks, andikap, laj, oswa reprezay oswa vanjans pou ansyen aktivite dwa sivil nan okenn pwogram oswa aktivite ke USDA ap fè oswa finanse.

Moun ki andikape ki bezwen kominikasyon sou lòt fòm pou pwogram enfòmasyon (tankou espesyal kominikasyon pou moun ki pa wè byen oswa avèg, ekriti gwo, kasèt odyo, Langaj Siy Ameriken, elatriye…), dwe kontakte Ajans (Eta oswa lokal) kote yo te aplike pou benefis yo. Moun ki soud, ki pa tande byen oswa ki paka pale byen ka kontakte USDA pa Sèvis “Relay” Federal la nan (800) 877-8339. Anplis de sa, pwogram enfòmasyon kapab disponib nan lòt lang olyede Anglè.

Pou pote plent diskriminasyon pou yon pwogram, ranpli Fòm Plent Diskriminasyon Pwogram USDA a, (AD-3027) ki sou sit entènèt: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, ak nan nenpòt biwo USDA, oswa ekri yon lèt voye bay USDA epi mete nan lèt la tout enfòmasyon yo mande nan fòm nan. Pou rekòmande yon kopi fòm plent la, rele nan (866) 632-9992. Soumèt fòm ou ranpli a oswa lèt la nan USDA pa: (1) lapòs: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) faks: (202) 690-7442; oswa (3) imèl: program.intake@usda.gov.

Enstitisyon sa a se yon founisè ki bay opòtinite egal.