Florida KidCare logo Angle Panyol
Asirans lasante pou timoun ki nan mezi poch ou!
Menu Spacer Paj Prensipal Kalifikasyon ak Pri Aplikasyon ak Renouvelman Resous nan entenet
1-888-540-5437 or TTY: 1-877-316-8748
Enfomasyon Sou Kalifikasyon ak Fre Pou Peye
Spacer
Spacer
spacer
Spacer
Aplike Anliy Kounye a - Anrolman pou Florida KidCare asirans lasante pou timoun yo ap ouvri kounye-a pandan tout ane-a. Spacer
Florida KidCare Doctor

Granmè ak granpè

Èske ou ap elve pitit pitit ou ki bezwen asirans medikal?

Florida KidCare ka meyè solisyon an pou bezwen asirans medikal pitit pitit ou yo.

Si ou ap elve pitit pitit ou yo, youn nan pi gwo enkyetid ou ka genyen se kijan pou pitit pitit ou yo pa pèdi bòn sante epi grandi san pwoblèm. Asirans medikal ka ede ou jwenn swen medikal pou pitit pitit ou yo anvan yo gen okenn maladi grav. Kounye la, plis timoun pase anvan gen asirans medikal Florida KidCare .

Florida KidCare ap travay an asosyasyon ak Medicaid, MediKids, Healthy Kids epi Children's Medical Services Network ki ofri asirans medikal gratis oswa bon mache pou timoun kalifye men ki san asirans depi lè yo soti nan vant manman yo jistan yo gen laj 18 an.

Pitit pitit ki viv ak ou ka kalifye pou Florida KidCare. Ou ka fè aplikasyon pou tout nan pitit pitit ou yo ak sèlman yon sèl Florida KidCare aplikasyon. Pa gen entèvyou fas a fas ki nesesè. Pou plis enfòmasyon oswa pou mande pou yon aplikasyon, ou mèt rele nan 1-888-540 KIDS (1-888-540-5437) oubyen vizite adrès web Florida KidCare la nan www.floridakidcare.org.

Lè ou fè aplikasyon pou Florida KidCare, revni ou ap konsidere sèlman si li pral ede pitit pitit ou yo kalifye pou youn nan pwogram Florida KidCare yo.

Fò pitit pitit yo ki sou aplikasyon ou ap fè a rete nan menm kay la ak ou menm, men pa gen enpòtans sou depi konbyen tan yo rete ak ou. .

Si pitit pitit ou san asirans epi rete ansanm ak ou...

Si w se yon granparan pitit pitit san asirans ki pa rete ansanm ak ou, wap toujou jwenn enfòmasyon sou asirans pou timoun nan leta kote pitit ou yo rete.

Ale nan Insure Kids Now epi nan meni kap louvri lè w klike sou li, klike sou non leta kote pitit ou a rete. Konsa wap konnen ki nimewo pou w rele pou leta sa a voye yon aplikasyon bay papa ak manman pitit pitit ou.

slice
right-side-slice
slice
Visual spacing image
This page was last modified on: 01/2/2014 03:55:03

Paj Prensipal | Kalifikasyon ak Pri | Aplikasyon ak Renouvèlman | Resous nan èntenèt | Kat enfòmatik sit la

spacer image