Florida KidCare logo Angle Panyol
Asirans lasante pou timoun ki nan mezi poch ou!
Menu Spacer Paj Prensipal Kalifikasyon ak Pri Aplikasyon Resous nan entenet
1-888-540-5437 or TTY: 1-877-316-8748
 
Spacer
spacer
Spacer
Aplike Anliy Kounye a - Anrolman pou Florida KidCare asirans lasante pou timoun yo ap ouvri kounye-a pandan tout ane-a. Spacer
 

Florida KidCare Event Calendar
Klike isit la pou
w aprann ki pwogram k ap
fèt nan kominote kote w rete a

Nou swete w byenveni nan Florida KidCare

Ak Florida KidCare, Leta laflorid ofri yon asirans lasante ki kouvri timoun depi yo fèt jis lè yo gen 18 an, menm si toude paran pitit la ap travay. Li gen kat seksyon diferan. Lè ou fè aplikasyon pou asirans, Florida KidCare pral tcheke pou wè nan ki seksyon pitit ou ka kalifye dapre laj li ak salè fanmi an.

 • MEDIKIDS: pou timoun san asirans ki gen ant laj 1 an ak laj 4 an.
 • HEALTHY KIDS: pou timoun san asirans ki gen ant laj 5 kan ak laj 18 an.
 • CHILDREN’S MEDICAL SERVICES NETWORK: pou timoun apati jou yo fèt jiska 18 lane ki pa gen asirans men ki bezwen swen medical espesyal.
 • MEDICAID: pou timoun depi yo fèt jiskaske yo gen laj 18 an. Yon timoun ki gen lòt asirans medikal kapab toujou kalifye pou Medicaid.

Men enpe nan sèvis Florida KidCare kouvri:

 • vizit kay doktè
 • egzamen ak piki
 • lopital
 • chiriji
 • preskripsyon
 • ijans
 • zye ak zòrèy
 • dantis
 • swen lasante mantal

Gen plizyè fason pou soumèt yon aplikasyon:

 • Si w deja ranpli aplikasyon pou Florida KidCare, rele 1-888-540-5437 pou mete enfòmasyon w ajou, oubyen
 • Aplike anliy kounye a

Florida KidCare ofri plizyè metòd pou w fè peman prim ou chak mwa

slice
right-side-slice
slice
Visual spacing image
This page was last modified on: 12/30/2013 10:49:52

Paj Prensipal | Kalifikasyon ak Pri | Aplikasyon | Resous nan èntenèt | Kat enfòmatik sit la

spacer image