Florida KidCare logo Angle Panyol
Asirans lasante pou timoun ki nan mezi poch ou!
Menu Spacer Paj Prensipal Kalifikasyon ak Pri Aplikasyon ak Renouvelman Resous nan entenet
1-888-540-5437 or TTY: 1-877-316-8748
Enfomasyon Sou Aplikasyon Epi Sou Renouvelman
Spacer
Spacer
spacer
Spacer
Aplike Anliy Kounye a - Anrolman pou Florida KidCare asirans lasante pou timoun yo ap ouvri kounye-a pandan tout ane-a. Spacer
Florida KidCare Doctor

Kijan pou voye aplikasyon Florida KidCare ou an

Gen plizyè jan pou voye anvlòp aplikasyon Florida KidCare ou a.

Nou sijere ou fè yon kopi tout aplikasyon ou pou dosye pèsonèl ou anvan ou voye aplikasyon ou an.

 

Si ou voye yon chèk oubyen
yon money order, ekri li bay
Florida KidCare. Pa voye kach.
Nou va ranbouse ou peman a,
si pitit ou (oubyen pitit ou yo)
kalifye pou Medicaid oubyen
si yo pa kalifye pou asirans lan.

Voye aplikasyon an pa lapòs bay:

Florida KidCare
P.O. Box 980
Tallahassee, FL 32302-0980

Fax:

Voye aplikasyon ou an pa faks bay: 1-866-867-0054

Email:

Voye kopi aplikasyon ou an ak dokiman nesesè yo (Email):
applyrenew.healthykids@acs-inc.com.

Men nan ki fòma n ap aksepte dokiman ou voye nan imel : .JPG .JPEG .BMP .GIF .TIF .PDF .DOC .PPT .TIF .TIFF .TXT .RTF. Men sa n pi pito a se .JPG. Nou pa aksepte foto ki pi laj pase 10 MB. Si foto a pi laj pase 10 MB, se pou w tanpri zip dokiman an.

Delivre aplikasyon an pa pòs eksprès/yon jou (express/overnight mail), oubyen an pèsòn nan:

Healthy Kids and Florida KidCare
661 East Jefferson Street, 2nd Floor
Tallahassee, FL 32301
(850) 224-5437

slice
right-side-slice
slice
Visual spacing image
This page was last modified on: 01/2/2014 03:55:05

Paj Prensipal | Kalifikasyon ak Pri | Aplikasyon ak Renouvèlman | Resous nan èntenèt | Kat enfòmatik sit la

spacer image