Florida KidCare logo Angle Panyol
Asirans lasante pou timoun ki nan mezi poch ou!
Menu Spacer Paj Prensipal Kalifikasyon ak Pri Aplikasyon ak Renouvelman Resous nan entenet
1-888-540-5437 or TTY: 1-877-316-8748
Enfomasyon Sou Aplikasyon Epi Sou Renouvelman
Spacer
Spacer
spacer
Spacer
Aplike Anliy Kounye a - Anrolman pou Florida KidCare asirans lasante pou timoun yo ap ouvri kounye-a pandan tout ane-a. Spacer
Florida KidCare Doctor

Èske w ta renmen peye prim lan?

Fè atansyon pou w pa bliye peye, chak mwa, prim Florida KidCare
alè pou yo pa anile asirans lan.

 

Ou ka peye prim ou anliy oubyen nan telefòn
(1-800-821-5437)
24 sou 24, 7 jou sou 7.

Ranpli aplikasyon pou
Florida KidCare

Eksepte pou Medicaid, se pou timoun lan pa gen asirans pou li kòmanse gen kouvèti Florida KidCare. Kèk pwogram Florida KidCare ka gen plas limite, epi nou aksepte aplikasyon yo dapre kantite moun antou ki aplike. Lè MediKids, Healthy Kids ak Children’s Medical Services Network pa gen plas pou plis timoun, anwolman pou pwogram sa yo ap fèmen. Medicaid aksepte timoun ki kalifye nenpòt lè na lane a. Medicaid toujou ouvri pou timoun sa yo.

Yon aplikasyon ap valab pou 120 jou aprè n resevwa li. Nap fè w konnen si nan 120 jou aplikasyon an pa fin aksepte pou MediKids, Healthy Kids oubyen pou Rezo Sèvis Medikal pou Timoun. Pou rekòmanse pwosede aplikasyon an, rele 1-888-540-5437. Yon aplikasyon ki gen 120 jou ka toujou sèvi pou detèminen si pitit ou yo kalifye pou Medicaid.

Si anwolman pou MediKids, Healthy Kids ak Children’s Medical Services Network la yo ap fèmen, nap fè ou konnen lè nou resevwa aplikasyon ou an. Nap tcheke pou wè si pitit ou yo ka kalifye pou Medicaid. Wap resevwa plis enfòmasyon si pitit ou yo kalifye pou Medicaid. Si pitit ou yo pa kalifye pou Medicaid, konnen ke nap di w sa. Wap gen pou w rele 1-888-540-5437 pou w rekòmanse aplikasyon an lè pwogram yo louvri ankò.

Renouvèlman

Tout fanmi gen pou yo renouvle kouvèti Florida KidCare pitit yo yon fwa nan ane a.

slice
right-side-slice
slice
Visual spacing image
This page was last modified on: 01/2/2014 03:55:02

Paj Prensipal | Kalifikasyon ak Pri | Aplikasyon ak Renouvèlman | Resous nan èntenèt | Kat enfòmatik sit la

spacer image