Florida KidCare logo Angle Panyol
Asirans lasante pou timoun ki nan mezi poch ou!
Menu Spacer Paj Prensipal Kalifikasyon ak Pri Aplikasyon Resous nan entenet
1-888-540-5437 or TTY: 1-877-316-8748
Enfomasyon Sou Kalifikasyon ak Fre Pou Peye
Spacer
Spacer
spacer
Spacer
Aplike Anliy Kounye a - Anrolman pou Florida KidCare asirans lasante pou timoun yo ap ouvri kounye-a pandan tout ane-a. Spacer
Florida KidCare Doctor

Kalifikasyon

 

Fanmi ki pa kalifye pou yo resevwa èd nan peman prim yo ka
achte Florida KidCare
(MediKids oubyen Healthy Kids)
nan to prim « pri nòmal ».

 

Rele 1-888-540-5437
pou plis
enfòmasyon.

 

Florida KidCare se yon pwogram pou timoun, li pa sèvi moun majè. Pou l resevwa èd siperyè timoun lan fèt
pou l:

Pri

  • Pa gen frè pou peye pou Medicaid pou timoun (KidCare Medicaid).
  • Pou lòt pwogram Florida KidCare, frè pa mwa pral depann de konbyen moun ki nan fanmi a epi de salè fanmi a. Pifò nan fanmi yo peye $15 oubyen $20 pa mwa. Nou va fè ou konnen si ou ta gen pou peye plis.
  • Si ou voye yon chèk oubyen yon money order, ekri li bay Florida KidCare. Pa voye kash. Nou va ranbouse ou peman a, si pitit ou (oubyen pitit ou yo) kalifye pou Medicaid oubyen pa kalifye pou asirans lan.
  • Ou ka gen pou peye yon ti frè oswa yon kotizasyon pou enpe sèvis.
  • Yon timoun ki manm nan yon tribi endyen ameriken oubyen tribi moun natif natal Alaska ki rekonèt pa gouvèman an ka kalifye pou asirans Florida KidCare gratis.

 

RAPÈL ENPÒTAN

Ou kapab aplike pou Florida KidCare si pitit ou a gen lòt asirans medikal kounye a. Nou sijere ou kenbe asirans medikal pitit ou an genyen kounye a jiskaske ou resevwa yon lèt apwobasyon nan men Florida KidCare pou kite ou konnen lè nouvo kouvèti Florida KidCare pitit ou a pral kòmanse. Kouvèti Florida KidCare kòmanse nan premye jou a nan mwa a apre ou fin fè premye peman prim ou an.
 

Si prim mansyèl Florida KidCare ou an se $ 15 oswa $ 20, pitit ou pa ka gen lòt asirans medikal avèk kouvèti Florida KidCare anmenmtan. Ou pral bezwen pou anile lòt asirans medikal pitit ou an anvan nouvo kouvèti Florida KidCare la kòmanse. Sa se yon lwa federal. Tanpri rele sèvis konsomatè Florida KidCare nan 1-800-821-5437 si w ta genyen kesyon.

 

slice
right-side-slice
slice
Visual spacing image
This page was last modified on: 05/19/2014 10:08:42

Paj Prensipal | Kalifikasyon ak Pri | Aplikasyon | Resous nan èntenèt | Kat enfòmatik sit la

spacer image