Florida KidCare logo Angle Panyol
Asirans lasante pou timoun ki nan mezi poch ou!
Menu Spacer Paj Prensipal Kalifikasyon ak Pri Aplikasyon ak Renouvelman Resous nan entenet
1-888-540-5437 or TTY: 1-877-316-8748
Enfomasyon Sou Aplikasyon Epi Sou Renouvelman
Spacer
Spacer
spacer
Spacer
Aplike Anliy Kounye a - Anrolman pou Florida KidCare asirans lasante pou timoun yo ap ouvri kounye-a pandan tout ane-a. Spacer
Florida KidCare Doctor

Enprime aplikasyon ak enstriksyon Florida KidCare la

Fòmilè aplikasyon Florida KidCare la ak direksyon yo disponib sou fòm dosye PDF (Portable Document Format). Wap bezwen lojisyèl la ki rele Adobe Acrobat Reader pou enprime fòmilè a.

  • Aplikasyon an ak enstriksyon yo gen 4 paj an total, sou fòma fèy papye minis (dimansyon legal) (8 1/2" x 14").  Tanpri enprime aplikasyon an ak direksyon yo sou yon fèy papye minis (8 1/2" x 14").
  • Pa itilize fèy papye fòma komèsyal e pa redwi dimansyon aplikasyon an.

Tape isit la pou telechaje aplikasyon Florida KidCare la ak direksyon yo:

Tape isit la pou telechaje aplikasyon Florida KidCare la ak direksyon yo

Tape isit la pou telechaje aplikasyon Florida KidCare la ak direksyon yo - Angle

Tape isit la pou telechaje aplikasyon Florida KidCare la ak direksyon yo - Panyol

Si ou pa ka enprime fòmilè aplikasyon Florida KidCare an sou sit entènèt sa a pou nenpòt ki rezon, wap jwenn fòmilè sa yo nan:

  1. Aplike Anliy Kounye a, oubyen
  2. Sant sèvis Depatman timoun ak sèvis familyal (Department of Children and Families), oubyen
  3. Liy sèvis enfòmasyon Florida KidCare (koutfil gratis): 1-888-540-5437
slice
right-side-slice
slice
Visual spacing image
This page was last modified on: 01/2/2014 03:55:05

Paj Prensipal | Kalifikasyon ak Pri | Aplikasyon ak Renouvèlman | Resous nan èntenèt | Kat enfòmatik sit la

spacer image