Skip Global navigation and goto content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote, and improve the health of all people in Florida through integrated state, county, and community efforts.

Skip MegaMenu and goto content
Megamenu requires javascript to be enabled in your browser.

Bagay pou pote nan vizit pou sètifikasyon WIC lan

Contact the Florida WIC Program

 •  1-800-342-3556
 •  

  Fax

  850-922-3936
 •  

  Mailing Address

  Bureau of WIC Program Services 

  4052 Bald Cypress Way, Bin A16 

  Tallahassee FL 32399 

English | Español | Kreyòl

Bagay pou pote nan vizit pou sètifikasyon WIC lan

 • Vini avèk CHAK manm fanmi an k ap fè aplikasyon pou resevwa sèvis WIC.
 • Pote TOUT prèv revni pou tout moun ki nan kay la (montan anvan yo retire taks ak dediksyon). Revni enkli bagay tankou: salè, pansyon alimantè pou timoun, pansyon alimantè pou granmoun, pèman pou timoun ki nan mezon dakèy, enterè ou retire, konpansasyon pou chomaj, ak revni sèvis militè; prèv revni an dwe tout kòb ou fè pandan 30 dènye jou yo. Vèsyon elektwonik ki akseptab pou etadkont labank, chèk peman/ souch chèk, ak alokasyon choma. Remak: Nou pa aksepte foto dokiman kòm dokiman prèv elektwonik. Si se chak semèn yo peye ou, pote 4 chèk peman /souch chèk; si se chak mwa yo peye ou, pote yon sèl chèk peman /souch chèk; si se chak 2 semèn yo peye ou, pote 2 chèk peman /souch chèk; oswa, si w resevwa Medicaid, asistans lajan kach tanporè (Temporary Cash Assistance-TCA), oswa asistans manje (Food Assistance), revni ou fè ki fè w elijib pou WIC. (Si w pap resevwa Medicaid oswa TCA, men lèt manm nan fanmi w ap resevwa benefis sa yo, revni w ka elijib pou WIC.) Pèsonèl WIC la ka verifye enskripsyon w nan pwogram sa yo. Men li ta bon pou ta pote lèt “Notice of Case Action” w lan, ki se prèv elijiblite pou youn oswa plis nan pwogram sa yo.
 • Pote YON prèv pou kote w abite a (piga bay bwat postal). Dokiman an dwe ajou epi li dwe montre non w ak adrès ou. Prèv yo aksepte enkli bil kouran, dlo, deklarasyon labank ak asirans, oswa lisans pou kondwi. Fèk ou abite nan Florid kounye a, men li pa nesesè pou se yon sitwayen ameriken. Vèsyon elektwonik ki akseptab pou etadkont labank, chèk peman/ souch chèk, ak alokasyon choma ak bòdwo sèvis (kouran elektrik, dlo, telefòn, elatriye.). Remak: Nou pa aksepte foto dokiman kòm dokiman prèv elektwonik.
 • Pote YON prèv idantifikasyon pou ou ak YON prèv idantifikasyon pou tout tibebe oswa timoun k ap aplike pou WIC, tankou ak nesans, lisans pou kondwi, kat yo te mete nan bèso l lè l te fèk fèt, idantifikasyon sèvis militè, idantifikasyon ki gen foto, kat sekirite sosyal, oswa dosye lopital. Vèsyon elektwonik ki akseptab pou chèk peman/ souch chèk, ak alokasyon choma. Remak: Nou pa aksepte foto dokiman kòm dokiman prèv elektwonik.
 • Si doktè-w te ranpli Fòm Referans Medikal WIC la, mache ak fòm sa a nan randevou-w la.
 • Pote nimewo sekirite sosyal pou chak moun k ap aplike pou WIC, si sa disponib.
 • Pote dosye vaksen pou chak timoun, si sa disponib.