Skip Global navigation and goto content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote, and improve the health of all people in Florida through integrated state, county, and community efforts.

Skip MegaMenu and goto content
Megamenu requires javascript to be enabled in your browser.

Fanm, Ti-bébé, ak Timoun (WIC)

Contact the Florida WIC Program

 •  1-800-342-3556
 •  

  Fax

  850-922-3936
 •  

  Mailing Address

  Bureau of WIC Program Services 

  4052 Bald Cypress Way, Bin A16 

  Tallahassee FL 32399 

English | Español | Kreyòl

Ki sa WIC yé?

WIC sé yon pwogram nitrisyon finansé fédéralman pou Fanm, Ti-bébé, ak Timoun. WIC bay bagay sayo pou anken lajan: manjé lasanté, édikasyon ak konsèy nitrisyon, sipò lè wap bay tété, ak référans pou swen la santé.

Kat EBT WIC

Ou va itilize kat EBT WIC-ou pou achte manje WIC apwouve-yo nan makèt WIC otorize yo. Si ou genyen yon Kat EBT WIC e ou gen kesyon oswa pwoblem pou w itilize kat ou, rele Sèvis Kliyantèl EBT WIC nan 1-866-629-1095.

Tcheke balans-ou anvan ou achte. Ou kapab fè sa lè w rele Sèvis Kliyantèl EBT WIC nan 1-866-629-1095 oswa lè w ale nan sit entènèt EBT WIC la. Si gen yon machin Pwen de Vant (POS) EBT WIC nan makèt la, ou kapab pase kat-ou a nan machin nan epi antre PIN-ou pou kapab jwenn balans ou.

Kòman poum apliké pou WIC?

* Sèvi avèk Zouti Preseleksyon WIC la pou wè si w kapab kalifye pou resevwa avantaj WIC yo. Zouti Preseleksyon an disponib nan plizyè lang.

Pou apliké pou WIC, ou bézwen kontakté yon ofis WIC local. Kliké isit pou yon niméwo téléfòn local oubyen rélé 1-800-342-3556 é operatè a ap ba ou niméwo téléfòn lokal la.

Biwo local WIC la pral baw yon dat ak lè pou yon vizit pou sètifikasyon WIC. Nan vizit sa a, yo pral egzamine revni fanmi an, estati medikal/nitrisyon chak kandida. Nan jou sa a, ou pral konnen si oumenm ak timoun ou yo elijib pou pwogram WIC lan.

Enfomasyon sou WIC
Matéryèl sou nitrisyon
Lè wap bay tété