Skip Global navigation and goto content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote & improve the health of all people in Florida through integrated state, county & community efforts.

Skip MegaMenu and goto content
 

Règleman pou Revni WIC

Contact the Florida WIC Program

 •  1-800-342-3556
 •  

  Fax

  850-922-3936
 •  

  Mailing Address

  Bureau of WIC Program Services 

  4052 Bald Cypress Way, Bin A16 

  Tallahassee FL 32399 

English | Español | Kreyòl

Pou yon fanm ki ansent, chak tibebe ki poko fèt konte pou yon moun anplis nan kantite moun ki nan kay la.

Kantite moun ki nan kay la*Kalifikasyon pou WIC dapre revni Baze sou Entèval Revni yo
AnyèlChak mwaDe fwa pa mwaChak de semènChak semèn
1$25,142$2,096$1,048$967$484
2$33,874$2,823$1,412$1,303$652
3$42,606$3,551$1,776$1,639$820
4$51,338$4,279$2,140$1,975$988
5$60,070$5,006$2,503$2,311$1,156
6$68,802$5,734$2,867$2,647$1,324
7$77,534$6,462$3,231$2,983$1,492
8$86,266$7,189$3,595$3,318$1,659
Si ou gen plis pase uit moun lakay ou, tanpri kontakte biwo lokal WIC ou a.

*Remak: Salè brit yo (anvan taks ak dediksyon) sou souch chèk peman ou yo baze sou chak kilè yo peye ou (entèval revni) ansanm ak kantite moun nan kay la ap gen pou yo mwenske oswa egal a montan ki nan tablo a pou ou kalifye pou WIC baze sou revni.

Revize 6/24/2022

Chak ane montan sa yo ka ogmante.

Kèk dokiman anlè a nan Fòmat Dokiman Pòtab (PDF) é ou ka bézwen Adobe Reader pou ou ka wè ak enprimé yo.