Skip Global navigation and goto content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote, and improve the health of all people in Florida through integrated state, county, and community efforts.

Skip MegaMenu and goto content
Megamenu requires javascript to be enabled in your browser.

Privacy Policy Creole

 

English Version | Versión en Español | Creole Version

 

 1. DATA COLLECTION AND USAGE

  RASANBLE ENFOMASYON AK SEVI AK YO

  We collect, store and use your browsing information to allow you to use our Site, to communicate with us, and for the other purposes described in more detail below or as we may specify at the time of collection.

  Nous rasanble, mete nan depo avek sevi enfomasyon ou kew jween nan entenet ki pemet ou sevi sit nou, pou ou kominike avek nou, e pou lot rezon yo ke nou byen detaye anba a oubyen jan ke nou dwe te presize nan le nou tap fe rasanblaj la.

  Your privacy is very important to us. Simply stated, our policy is to collect no personal information about you, unless you affirmatively choose to make such information available to us. When you visit this website, the Web server automatically recognizes only the Internet domain and IP address from which you accessed the site. This information will be used to determine whether you complete the survey and may prompt completion of the survey on other webpages you visit if you do not complete the survey. This information will be used to determine other webpages that you visit in order to promote the use of the survey to other people. This information does not result in the identification of your personal e-mail address, other personal information, or retention of your answers to the survey in a way that would identify data about you.

  Vi prive ou gen anpil enpotans pou nou. Senseman, fason ke nou aji nou pap rasanble oken enfomasyon sou ou, amwenke ou dako pou ou chwazi pou ou pemet ke nou ka jwenn kalite enfomasyon sa yo. Le ou ale nan sit entenet sa a, entenet ki bay sevis la rekonet otomatikman selman domen Entenet la ak adres IP kotew soti pou ou antre nan sit la. Nap sevi ak enfomasyon sa a pou nou konnen si ou te konplete sondaj la ak bay ankourajman pou konplete sondaj nan lot paj entenet yo ke ou vizite an ka ke ou pa konplete sondaj la. Nap sevi ak enfomasyon sa a pou nou konnen lot paj entenet yo ke ou vizite pou nou ka fe piblisite sou kijan sondaj ka sevi lot moun yo. Enfomasyon sa a pap pemet ke moun dekouvri adres email prive ou; enfomasyon prive lot moun, oubyen kenbe repons ou yo nan sondaj la nan yon fason ki ta fe ke done yo fe konen ki moun kew ye.

  If you choose to share your personal information by sharing the link to this webpage, or otherwise providing the Department of Health with your personal identifying information, the information will be saved for a designated period of time in order to comply with the state of Florida's archiving policies. The answers that you select to the survey will not be kept in a way that is connected to your IP address and your participation is anonymous. However, information will not be disclosed to third parties or other government agencies, unless required by state law, federal law, or contract with a vendor of the Department of Health. Please note that Florida's public records law requires that all information received in connection with state business be made available to anyone upon request, unless the information is subject to a specific statutory exemption.

  Si ou chwazi pou ou pataje enfomasyon prive ou le ou pataje lyen paj entenet sa a, oubyen nan yon lot jan si ou bay Depatman Sante ya enfomasyon prive ou ki ka fe konnen ki moun ou ye, yap sere enfomasyon an pou yon peryod deziyen nan tan pou yo ka obeyi lwa ke Leta Florida genyen sou politik achiv. Yo pap kenbe repons yo ke ou chwazi nan sondaj la nan yon jan ki konekte ak IP adres ou, an plus de sa yo pap bay non ou nan patisipasyon ou a. Sepandan, yo pap devwale enfomasyon bay lot moun oubyen lot ajans gouvenman yo, a mwen ke lwa nan Eta a ekzije sa, oubien kontra ke moun ak konpayi genyen ak Depatman Sante ya. Tanpri, sonje ke lwa Florida sou dosye publik mande pou ke nenpot moun ki mande jwen enfomasyon ki gen rapo ak bizinis ke leta fe, a mwen ke enfomasyon an tonbe anba yon lwa espesyal ki di li pa dwe devwale.

  The type of information we collect from you depends on how you interact with us. You can use our Site without providing us with any information other than anonymous information we collect automatically.

  Kalite enfomasyon ke nou rasanble nan menw depann de kijan ou kominike ak nou. Ou ka itilize sit nou an san ou pa ban nou enfomasyon ou eksepte enfomasyon ki pagen non moun ke nou rasanble otomatikman.

  1. Information you provide directly.

   Enfomasyon ke ou te bay direkteman

   We obtain information that identifies you personally directly from you. We use the information that you voluntarily provide to update and improve the content on our Site and to assist with marketing research.

   Nou jwenn enfòmasyon ki idantifye ou pesonelman direkteman nan menw ki fe konnen ki moun ou ye. Nou itilize enfomasyon ou volonteman bay pou nou renouvle ak amelyore kontni nan sit nou ak pou nou ede ak rechech maketing.

  2. Information we collect electronically automatically.

   Enfomsyon ke nou rasanble otomatikman elektwonikman

   1. Information about your website visit. Our Site servers automatically record your visits to our Site(s). Like all other website servers, ours compiles a log that records the date, time, browser (i.e., Firefox), device type (i.e., iPhone), operating system (i.e. Android) and originating IP address of each Site page request.

    Enfomasyon konsenan vizit ou sou entenet. Odinate sit nou anrejistre otomatikman vizit ou yo nan sit nou (sit nou yo). Menm jan ak tout odinate lot entenet yo, pa nou an antipile yon rejis ki make dat, ki le, entenet (nou ta di Firefox), kalite aparey ( nou ta di iPhone), system operasyon ( nou ta di Android) ak ki kote adres IP chak demann pou paj Site soti.

    We use cookies that identify your browser or device. They collect and store information when you visit our Site about how you use the Site and facilitate interest-based advertising.

    Nou sevi ak dosye odinate ki identifye entenet ou oubyen aparey ou. Dosye odinate sa yo ramase ak sere enfomasyon le ou ale nan Sit nou sou kijan ou sevi Site la ak fe sa fasil pou piblisite ki baze sou sa ki enterese ou.

    We have a legitimate interest in collecting this information to monitor usage of our Site, identify issues with our Site, and improving our services.

    Nou gen yon entere ki soti nan lalwa nan rasanble enfomasyon sa a pou nou veye sevis kap fet sou Site nou an, identifye pwoblem ki genten ak Site nou an, ak nan amelyore sevis nou yo.

   2. Information About Your Location. From your IP address, we can tell generally where you are when you are accessing our Site, i.e., which city.

    Enfomasyon Kosenan Kotew Ye. A koz de IP adres ou, nou ka di jeneralman ki kotew ye, ki le ou te antre sou sit nou an, nou ta di., ki vil.

  3. With Whom Do We Share Information We Collect?

   Avek ki Moun Ke Nou Pataje Enfomasyon Ke Nou Rasanble?

   1. We may disclose your personal information as required by law, in conjunction with a government inquiry, or in litigation or dispute resolution.

    Li posibl pou nou devwale enfomasyon pesonel ou jan ke lalwa mande sa, nan sa ki gen pou we ak envestigasyon ke gouvenman ap fe, oubyen prose oubyen antant ant moun ki nan konfli.

   2. Anonymous Information. We may disclose statistical information to third parties in aggregate form without revealing any personal details about our users.

    Enfomasyon San Non. Li posib pou nou devwale enfomasyon estatistik bay yon twazyem pati nan yon fom jeneral san bay oken detay prive sou moun ki pran sevis nan men nou.

 2. WHERE YOUR INFORMATION WILL BE HELD

  Our Site operates in the U.S. If you are located outside of the U.S., Please also be aware that by using our Site and giving us your information, you consent to such U.S. transfer, storage and processing. You also understand that the U.S. privacy laws may be different from the laws of your country.

  KI KOTE YAP KENBE ENFOMASYON OU YO

  Se nan Etazuni ke Site nou an opere. Si ou pa nan Etazini, tanpri konnen tou ke lè ou itilize sit nou an epi ban nou enfòmasyon ou, ou dako ke tout enfòmasyon ou yo pral transfere nan ak estoke ak trete nan peyi Etazini an. Ou konprann tou ke lwa yo sou lavi prive Etazini ka pa menm ak lwa yo nan peyi pa ou.

 3. LINKS TO OUTSIDE WEB SITES

  This Site may contain links to third party sites not controlled by Department of Health. We recommend that you check the privacy statement of other sites youvisit before providing any personal information. Any offers made inadvertising onour Site are the sole responsibility of the companies making the offers.

  LYEN YO KI DEYO SIT ENTENET YO

  Sit sa a ka genyen ladan lien yo ke sit yo ke lot moun genyen ki pa anba kontwol Depatman Sante ya. Nou rekomande ke ou tcheke deklarasyon sou vi prive lot sit yok e ou vizite avan ou bay nenpot enfomasyon pesonel ou. Nenpot ofe yo ki fet nan publisite sou sit nou an ap selman responsabilite konpayi yo ki fe ofe yo.

 4. SECURITY OF INFORMATION

  Please note that although we take reasonable steps to protect your information, no website or computer system or wireless connection is completely secure.

  SEKURITE ENFOMASYON

  Tanpri remake ke malgre nou fe tout sa ki rezonab pou nou pwoteje enfomasyon ou, pagen sit entenet oubyen sistem odinate ou koneksyon san fil ki konpletman gen sekurite.

 5. CHANGES TO PRIVACY NOTICE

  We retain the right to change this Privacy Notice at any time to reflect changes in the law, our data collection and use practices, the features of our services, or advances in technology. Please check this page periodically for changes. Your continued use of the Site following the posting of changes will mean you accept those changes.

  AVETISMAN SOU CHANJMAN YO NAN VI PRIVE

  Nou kenbe dwa pou nou chanje Avetisman Vi Prive sa a nenpot ki le pou montre chanjman ki fet nan lwa a, done nou yo ke nou rasanble ak abitid kijan nou sevi ak yo, fason yo ke nou prezante sevis nou yo, oubyen pwogre yo nan teknolojy. Tanpri tcheke paje sa detanzantan pou ou ka we chanjman yo. Si ou continye sevi ak Sit la apre ke nou afiche chanjman yo sa ap vle di ke ou aksepte chanjman sa yo.

 6. FLORIDA “SUNSHINE” LAW

  We adhere to Florida’s open records laws. Records we send and receive may be subject to public disclosure upon request.

  “SUNSHINE” LWA FLORIDA

  Nou dako ak lwa yo sou dosye ouve yo ke Florida geneyen. Dosye ke nou voye ak resevwa ka sije a divilgasyon piblik sou demann.

 7. COOKIE NOTICE

  The Florida Department of Health uses cookies on its website (the “Service”). By using the Service, you consent to the use of cookies. To make the Service work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Because we are always updating our site and changing partners, please check back regularly for updates.

  This Cookie Notice is part of our Privacy Policy. Session cookies are automatically deleted at the end of your browsing session. Persistent cookies remain on your device for the duration of each specific cookie, until its expiration date or until you delete it, whichever comes first. If you do not want anonymous cookie and data to be collected based on your browsing history on our website, please leave this website immediately.

  AVETISMAN SOU DOSYE ODINATE

  Depatman Sante Florida a sevi ak dosye odinate yo nan sit entenet li (“Sevis” la). Si ou sevi ak Service, ou tou dako ak sevis dosye odinate yo. Pou nou ka fe Sevice la mache nan janl dwe mache, kek fwa nou mete ti dosye yo ki gen done ki rele dosye odinate yo nan aparey ou a. Paske nou toujou ap amelyore sit nou an ak chanje patne nou yo, tanpri tounen tchecke regilyeman pou ou we si pa chanjman yo.

  Avetisman Dosye Odinate Sa a fe pati de Politik Vi Prive nou an. Session dosye odinate yo efase otomatikman le ou fini ak session kouri pase sou entenet ou a. Dosye odinate ki pesiste yo rete nan aparey ou a pou tout tan ke chak dosye odinate espesifik dire, jiska dat ke li fini oubyen jiska ou efase li, sa depan de kiles ki vinn avan. Si ou pa vle pou yo rasanble dosye odinane san non ak done ki rete deye le ou kouri pase sou entenet nou an, tanpri soti sou entenet sa a touswit.