Skip Global navigation and goto content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote, and improve the health of all people in Florida through integrated state, county, and community efforts.

Skip MegaMenu and goto content
Megamenu requires javascript to be enabled in your browser.

Enfòmasyon sou elijibilite pou WIC

Contact the Florida WIC Program

 •  1-800-342-3556
 •  

  Fax

  850-922-3936
 •  

  Mailing Address

  Bureau of WIC Program Services 

  4052 Bald Cypress Way, Bin A16 

  Tallahassee FL 32399 

English | Español | Kreyòl

WIC se yon pwogram nitrisyon pou fanm ki ansent oswa k ap bay tete oswa ki fèk ansent, tibebe ak timoun ki poko gen 5 an.

WIC bay bagay sa yo gratis:

 • Manje ki bon pou lasante
 • Edikasyon ak konsèy sou nitrisyon
 • Sipè pou bay tete
 • Referans pou swen medikal, vaksen ak sèvis nan kominote a

Pou elijib pou WIC selon revni:

Revni total tout moun nan kay la dwe egal a montan ki nan règleman pou revni WIC lan oswa li dwe mwens OSWA ou ka elijib selon revni w si w ap resevwa Medicaid, Asistans Lajan Kach Tanporè (Temporary Cash Assistance-TCA), oswa Asistans Manje (Food Assistance). Men ou pa bezwen nan pwogram pou asistans piblik pou kalifye pou WIC.

Règleman pou Revni WIC

Pou yon fanm ki ansent, chak tibebe ki poko fèt konte pou yon moun anplis nan kantite moun ki nan kay la.

Kantite moun ki nan kay la*Kalifikasyon pou WIC dapre revni Baze sou Entèval Revni yo
AnyèlChak mwaDe fwa pa mwaChak de semènChak semèn
1$26,973$2,248$1,124$1,038$519
2$36,482$3,041$1,521$1,404$702
3$45,991$3,833$1,917$1,769$885
4$55,500$4,625$2,313$2,135$1,068
5$65,009$5,418$2,709$2,501$1,251
6$74,518$6,210$3,105$2,867$1,434
7$84,027$7,003$3,502$3,232$1,616
8$93,536$7,795$3,898$3,598$1,799
Si ou gen plis pase uit moun lakay ou, tanpri kontakte biwo lokal WIC ou a.

*Remak: Salè brit yo (anvan taks ak dediksyon) sou souch chèk peman ou yo baze sou chak kilè yo peye ou (entèval revni) ansanm ak kantite moun nan kay la ap gen pou yo mwenske oswa egal a montan ki nan tablo a pou ou kalifye pou WIC baze sou revni.

Revize 6/23/2023

Chak ane montan sa yo ka ogmante.

Pou aplike pou WIC:

 • Rele biwo lokal WIC (klike isit) ou an oswa rele nan nimewo gratis sa a 1-800-342-3556 epi di ou vle aplike pou WIC.
 • Biwo lokal WIC la pral baw yon dat ak lè pou yon vizit pou sètifikasyon WIC. Nan vizit sa a, yo pral egzamine revni fanmi an, estati medikal/nitrisyon chak kandida. Nan jou sa a, ou pral konnen si oumenm ak timoun ou yo elijib pou pwogram WIC lan.

Sa ki nesese nan randevou setifikasyon WIC ou a:

 • Lè sa nesesè, mennen chak fanm, tibebe, ak timoun k ap aplike pou WIC.
 • Prèv TOUT revni pou chak moun nan kay la (montan anvan yo retire taks ak dediksyon). Revni enkli bagay tankou: salè, pansyon alimantè pou timoun, pansyon alimantè pou granmoun, pèman pou timoun ki nan mezon dakèy, enterè ou retire, konpansasyon pou chomaj, ak revni sèvis militè.
  • Prèv revni an dwe tout kòb ou fè pandan 28-31 dènye jou yo. Si yo peye chak semèn, bay 4 souch peman. Si yo peye chak de (2) semèn oswa chak 15 jou, bay 2 souch peman. Si montan an pa chanje pou chak peryòd peman, yon sèl souch peman akseptab.
  • Si w resevwa Medicaid, asistans lajan kach tanporè (Temporary Cash Assistance—TCA), oswa Asistans Manje (Food Assistance— SNAP), revni ou fè ki fè w elijib pou WIC.
 • Vini ak YON prèv adrès ou. Prèv yo aksepte enkli bil kouran, dlo, deklarasyon labank ak asirans, oswa lisans pou kondwi. Fòk ou abite nan Florid kounye a, men li pa nesesè pou se yon sitwayen ameriken.
 • YON prèv idantifikasyon pou ou ak YON prèv idantifikasyon pou nenpòt tibebe oswa timoun k ap aplike pou WIC, tankou ak nesans, lisans pou kondwi, kat yo te mete nan bèso l lè l te fèk fèt, idantifikasyon sèvis militè, idantifikasyon ki gen foto, kat sekirite sosyal, oswa dosye lopital.
 • Yon Fòm referans medikal WIC ranpli pou chak fanm, tibebe, oswa timoun k ap aplike, si sa disponib.
 • Nimewo Sekirite Sosyal pou chak moun k ap aplike pou WIC, si sa disponib.
 • Dosye vaksinasyon pou chak timoun, si sa disponib.