skip to content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote & improve the health of all people in Florida through integrated state, county, & community efforts.

skip to content
 

Bagay pou pote nan vizit pou sètifikasyon WIC lan

Contact the Florida WIC Program

 •  1-800-342-3556
 •  

  Fax

  850-922-3936
 •  

  Mailing Address

  Bureau of WIC Program Services 

  4052 Bald Cypress Way, Bin A16 

  Tallahassee FL 32399 

English | Español | Kreyòl

Bagay pou pote nan vizit pou sètifikasyon WIC lan

 • Vini avèk CHAK manm fanmi an k ap fè aplikasyon pou resevwa sèvis WIC.
 • Pote TOUT prèv revni pou tout moun ki nan kay la (montan anvan yo retire taks ak dediksyon). Revni enkli bagay tankou: salè, pansyon alimantè pou timoun, pansyon alimantè pou granmoun, pèman pou timoun ki nan mezon dakèy, enterè ou retire, konpansasyon pou chomaj, ak revni sèvis militè; prèv revni an dwe tout kòb ou fè pandan 30 dènye jou yo. Vèsyon elektwonik ki akseptab pou etadkont labank, chèk peman/ souch chèk, ak alokasyon choma. Remak: Nou pa aksepte foto dokiman kòm dokiman prèv elektwonik.Si se chak semèn yo peye ou, pote 4 chèk peman /souch chèk; si se chak mwa yo peye ou, pote yon sèl chèk peman /souch chèk; si se chak 2 semèn yo peye ou, pote 2 chèk peman /souch chèk; oswa, si w resevwa Medicaid, asistans lajan kach tanporè (Temporary Cash Assistance-TCA), oswa asistans manje (Food Assistance), revni ou fè ki fè w elijib pou WIC. (Si w pap resevwa Medicaid oswa TCA, men lèt manm nan fanmi w ap resevwa benefis sa yo, revni w ka elijib pou WIC.) Pèsonèl WIC la ka verifye enskripsyon w nan pwogram sa yo. Men li ta bon pou ta pote lèt "Notice of Case Action" w lan, ki se prèv elijiblite pou youn oswa plis nan pwogram sa yo.
 • Pote YON prèv pou kote w abite a (piga bay bwat postal). Dokiman an dwe ajou epi li dwe montre non w ak adrès ou. Prèv yo aksepte enkli bil kouran, dlo, deklarasyon labank ak asirans, oswa lisans pou kondwi. Fèk ou abite nan Florid kounye a, men li pa nesesè pou se yon sitwayen ameriken. Vèsyon elektwonik ki akseptab pou etadkont labank, chèk peman/ souch chèk, ak alokasyon choma ak bòdwo sèvis (kouran elektrik, dlo, telefòn, elatriye.). Remak: Nou pa aksepte foto dokiman kòm dokiman prèv elektwonik.
 • Pote YON prèv idantifikasyon pou ou ak YON prèv idantifikasyon pou tout tibebe oswa timoun k ap aplike pou WIC, tankou ak nesans, lisans pou kondwi, kat yo te mete nan bèso l lè l te fèk fèt, idantifikasyon sèvis militè, idantifikasyon ki gen foto, kat sekirite sosyal, oswa dosye lopital. Vèsyon elektwonik ki akseptab pou chèk peman/ souch chèk, ak alokasyon choma. Remak: Nou pa aksepte foto dokiman kòm dokiman prèv elektwonik.
 • Si doktè-w te ranpli Fòm Referans Medikal WIC la, mache ak fòm sa a nan randevou-w la.
 • Pote nimewo sekirite sosyal pou chak moun k ap aplike pou WIC, si sa disponib.
 • Pote dosye vaksen pou chak timoun, si sa disponib.

An akò avèk lalwa dwa sivil Federal ak Depatman Agrikilti Etazini (USDA) pou règleman ak prensip dwa sivil, Depatman Agrikilti Etazini-an (USDA), Ajans li yo, biwo li yo, ak anplwayè yo, ak enstitisyon ki ap patisipe nan/oswa ki ap dirije pwogram USDA-yo entèdi pou fè diskriminasyon sou fòm rasyal, koulè po, orijin nasyonal, sèks, andikap, laj, oswa reprezay oswa vanjans pou ansyen aktivite dwa sivil nan okenn pwogram oswa aktivite ke USDA ap fè oswa finanse.

Moun ki andikape ki bezwen kominikasyon sou lòt fòm pou pwogram enfòmasyon (tankou espesyal kominikasyon pou moun ki pa wè byen oswa avèg, ekriti gwo, kasèt odyo, Langaj Siy Ameriken, elatriye…), dwe kontakte Ajans (Eta oswa lokal) kote yo te aplike pou benefis yo. Moun ki soud, ki pa tande byen oswa ki paka pale byen ka kontakte USDA pa Sèvis “Relay” Federal la nan (800) 877-8339. Anplis de sa, pwogram enfòmasyon kapab disponib nan lòt lang olyede Anglè.

Pou pote plent diskriminasyon pou yon pwogram, ranpli Fòm Plent Diskriminasyon Pwogram USDA a, (AD-3027) ki sou sit entènèt: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, ak nan nenpòt biwo USDA, oswa ekri yon lèt voye bay USDA epi mete nan lèt la tout enfòmasyon yo mande nan fòm nan. Pou rekòmande yon kopi fòm plent la, rele nan (866) 632-9992. Soumèt fòm ou ranpli a oswa lèt la nan USDA pa: (1) lapòs: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) faks: (202) 690-7442; oswa (3) imèl: program.intake@usda.gov.

Enstitisyon sa a se yon founisè ki bay opòtinite egal.