Skip Global navigation and goto content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote & improve the health of all people in Florida through integrated state, county & community efforts.

Skip MegaMenu and goto content
 

Enfòmasyon sou elijibilite pou WIC

Contact the Florida WIC Program

 •  1-800-342-3556
 •  

  Fax

  850-922-3936
 •  

  Mailing Address

  Bureau of WIC Program Services 

  4052 Bald Cypress Way, Bin A16 

  Tallahassee FL 32399 

English | Español | Kreyòl

WIC se yon pwogram nitrisyon pou fanm ki ansent oswa k ap bay tete oswa ki fèk ansent, tibebe ak timoun ki poko gen 5 an.

WIC bay bagay sa yo gratis:

 • Manje ki bon pou lasante
 • Edikasyon ak konsèy sou nitrisyon
 • Sipè pou bay tete
 • Referans pou swen medikal, vaksen ak sèvis nan kominote a

Pou elijib pou WIC selon revni

Revni total tout moun nan kay la dwe egal a montan ki nan règleman pou revni WIC lan oswa li dwe mwens OSWA ou ka elijib selon revni w si w ap resevwa Medicaid, Asistans Lajan Kach Tanporè (Temporary Cash Assistance-TCA), oswa Asistans Manje (Food Assistance). Men ou pa bezwen nan pwogram pou asistans piblik pou kalifye pou WIC.

Règleman pou Revni WIC

Pou yon fanm ki ansent, chak tibebe ki poko fèt konte pou yon moun anplis nan kantite moun ki nan kay la.

Kantite moun ki nan kay la*Kalifikasyon pou WIC dapre revni Baze sou Entèval Revni yo
AnyèlChak mwaDe fwa pa mwaChak de semènChak semèn
1$23,828$1,986$993$917$459
2$32,227$2,686$1,343$1,240$620
3$40,626$3,386$1,693$1,563$782
4$49,025$4,086$2,043$1,886$943
5$57,424$4,786$2,393$2,209$1,105
6$65,823$5,486$2,743$2,532$1,266
7$74,222$6,186$3,093$2,855$1,428
8$82,621$6,886$3,443$3,178$1,589
Si ou gen plis pase uit moun lakay ou, tanpri kontakte biwo lokal WIC ou a.

*Remak: Salè brit yo (anvan taks ak dediksyon) sou souch chèk peman ou yo baze sou chak kilè yo peye ou (entèval revni) ansanm ak kantite moun nan kay la ap gen pou yo mwenske oswa egal a montan ki nan tablo a pou ou kalifye pou WIC baze sou revni.

Revize 6/18/2021

Chak ane montan sa yo ka ogmante.

Pou aplike pou WIC:

 • Rele biwo lokal WIC (klike isit) ou an oswa rele nan nimewo gratis sa a 1-800-342-3556 epi di ou vle aplike pou WIC.
 • Biwo lokal WIC la pral baw yon dat ak lè pou yon vizit pou sètifikasyon WIC. Nan vizit sa a, yo pral egzamine revni fanmi an, estati medikal/nitrisyon chak kandida. Nan jou sa a, ou pral konnen si oumenm ak timoun ou yo elijib pou pwogram WIC lan.

Bagay pou pote nan vizit pou sètifikasyon WIC lan:

 • Vini avèk CHAK manm fanmi an k ap fè aplikasyon pou resevwa sèvis WIC.
 • Pote TOUT prèv revni pou tout moun ki nan kay la (montan anvan yo retire taks ak dediksyon). Revni enkli bagay tankou: salè, pansyon alimantè pou timoun, pansyon alimantè pou granmoun, pèman pou timoun ki nan mezon dakèy, enterè ou retire, konpansasyon pou chomaj, ak revni sèvis militè; prèv revni an dwe tout kòb ou fè pandan 30 dènye jou yo. Vèsyon elektwonik ki akseptab pou etadkont labank, chèk peman/ souch chèk, ak alokasyon choma. Remak: Nou pa aksepte foto dokiman kòm dokiman prèv elektwonik. Si se chak semèn yo peye ou, pote 4 chèk peman /souch chèk; si se chak mwa yo peye ou, pote yon sèl chèk peman /souch chèk; si se chak 2 semèn yo peye ou, pote 2 chèk peman /souch chèk; oswa, si w resevwa Medicaid, asistans lajan kach tanporè (Temporary Cash Assistance-TCA), oswa asistans manje (Food Assistance), revni ou fè ki fè w elijib pou WIC. (Si w pap resevwa Medicaid oswa TCA, men lèt manm nan fanmi w ap resevwa benefis sa yo, revni w ka elijib pou WIC.) Pèsonèl WIC la ka verifye enskripsyon w nan pwogram sa yo. Men li ta bon pou ta pote lèt "Notice of Case Action" w lan, ki se prèv elijiblite pou youn oswa plis nan pwogram sa yo.
 • Pote YON prèv pou kote w abite a (piga bay bwat postal). Dokiman an dwe ajou epi li dwe montre non w ak adrès ou. Prèv yo aksepte enkli bil kouran, dlo, deklarasyon labank ak asirans, oswa lisans pou kondwi. Fèk ou abite nan Florid kounye a, men li pa nesesè pou se yon sitwayen ameriken. Vèsyon elektwonik ki akseptab pou etadkont labank, chèk peman/ souch chèk, ak alokasyon choma ak bòdwo sèvis (kouran elektrik, dlo, telefòn, elatriye.). Remak: Nou pa aksepte foto dokiman kòm dokiman prèv elektwonik.
 • Pote YON prèv idantifikasyon pou ou ak YON prèv idantifikasyon pou tout tibebe oswa timoun k ap aplike pou WIC, tankou ak nesans, lisans pou kondwi, kat yo te mete nan bèso l lè l te fèk fèt, idantifikasyon sèvis militè, idantifikasyon ki gen foto, kat sekirite sosyal, oswa dosye lopital. Vèsyon elektwonik ki akseptab pou chèk peman/ souch chèk, ak alokasyon choma. Remak: Nou pa aksepte foto dokiman kòm dokiman prèv elektwonik.
 • Si doktè-w te ranpli Fòm Referans Medikal WIC la, mache ak fòm sa a nan randevou-w la.
 • Pote nimewo sekirite sosyal pou chak moun k ap aplike pou WIC, si sa disponib.
 • Pote dosye vaksen pou chak timoun, si sa disponib.

Déklarasyon Non-diskriminasyon USDA

Konfòmeman ak lwa Federal konsènan dwa sivil avèk regleman ak prensip Depatman Agrikilti Ameriken (U.S. Department of Agriculture, USDA) konsènan dwa sivil yo, nou entèdi USDA ansanm ak Ajans, biwo, ak anplwaye li yo, ak enstitisyon k ap patisipe oswa jere pwogram USDA yo fè diskriminasyon kont moun ki baze sou ras, koulè po, orijin nasyonal, kwayans relijye, yon andikap, laj, kwayans relijye, oswa revanch oswa reprezay pou aktivite yon moun te patisipe ladan avan pou defann dwa sivil nan nenpòt pwogram oswa aktivite USDA ap fè oswa finanse.

Moun ak andikap ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou jwenn enfòmasyon sou pwogram (tankou enfòmasyon ak ekriti Bray, an gran lèt, sou kasèt, Lang Siy Ameriken, elatriye), dwe kontakte Ajans (nan nivo Eta oswa lokal) kote yo te aplike pou asistans yo. Moun ki soud, tande di oswa gen pwoblèm pou pale ka kontake USDA atravè Sèvis Relè Federal la nan (800) 877-8339. An plis, yo kapab jwenn enfòmasyon sou pwogram yo nan lòt lang.

Pou depoze yon plent kont diskriminasyon, ranpli Fòmilè Plent Diskriminasyon Pwogram USDA a, (AD-3027). W ap jwenn li sou entènèt nan adrès: How to File a Complaint, ak nan nenpòt biwo USDA, oswa ekri yon lèt bay USDA epi bay enfòmasyon yo mande nan fòmilè a sou lèt la. Pou mande yon kopi fòmilè plent la, rele (866) 632-9992. Voye fòmilè ou ranpli oswa lèt ou ekri a bay USDA pa:

(1)   lapòs: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)   faks: (202) 690-7442; ou

(3)   imèl: program.intake@usda.gov

Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite a.