skip to content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote & improve the health of all people in Florida through integrated state, county, & community efforts.

skip to content
 

Fanm, Ti-bébé, ak Timoun (WIC)

Contact the Florida WIC Program

 •  1-800-342-3556
 •  

  Fax

  850-922-3936
 •  

  Mailing Address

  Bureau of WIC Program Services 

  4052 Bald Cypress Way, Bin A16 

  Tallahassee FL 32399 

English | Español | Kreyòl

Ki sa WIC yé?

WIC sé yon pwogram nitrisyon finansé fédéralman pou Fanm, Ti-bébé, ak Timoun. WIC bay bagay sayo pou anken lajan: manjé lasanté, édikasyon ak konsèy nitrisyon, sipò lè wap bay tété, ak référans pou swen la santé.

Kat EBT WIC

Ou va itilize kat EBT WIC-ou pou achte manje WIC apwouve-yo nan makèt WIC otorize yo. Si ou genyen yon Kat EBT WIC e ou gen kesyon oswa pwoblem pou w itilize kat ou, rele Sèvis Kliyantèl EBT WIC nan 1-866-629-1095.

Tcheke balans-ou anvan ou achte. Ou kapab fè sa lè w rele Sèvis Kliyantèl EBT WIC nan 1-866-629-1095 oswa lè w ale nan sit entènèt EBT WIC la. Si gen yon machin Pwen de Vant (POS) EBT WIC nan makèt la, ou kapab pase kat-ou a nan machin nan epi antre PIN-ou pou kapab jwenn balans ou.

Kòman poum apliké pou WIC?

Pou apliké pou WIC, ou bézwen kontakté yon ofis WIC local. Kliké isit pou yon niméwo téléfòn local oubyen rélé 1-800-342-3556 é operatè a ap ba ou niméwo téléfòn lokal la.

Biwo local WIC la pral baw yon dat ak lè pou yon vizit pou sètifikasyon WIC. Nan vizit sa a, yo pral egzamine revni fanmi an, estati medikal/nitrisyon chak kandida. Nan jou sa a, ou pral konnen si oumenm ak timoun ou yo elijib pou pwogram WIC lan.

Enfomasyon sou WIC
Matéryèl sou nitrisyon
Lè wap bay tété

Déklarasyon Non-diskriminasyon USDA

An akò avèk lalwa dwa sivil Federal ak Depatman Agrikilti Etazini (USDA) pou règleman ak prensip dwa sivil, Depatman Agrikilti Etazini-an (USDA), Ajans li yo, biwo li yo, ak anplwayè yo, ak enstitisyon ki ap patisipe nan/oswa ki ap dirije pwogram USDA-yo entèdi pou fè diskriminasyon sou fòm rasyal, koulè po, orijin nasyonal, sèks, andikap, laj, oswa reprezay oswa vanjans pou ansyen aktivite dwa sivil nan okenn pwogram oswa aktivite ke USDA ap fè oswa finanse.

Moun ki andikape ki bezwen kominikasyon sou lòt fòm pou pwogram enfòmasyon (tankou espesyal kominikasyon pou moun ki pa wè byen oswa avèg, ekriti gwo, kasèt odyo, Langaj Siy Ameriken, elatriye…), dwe kontakte Ajans (Eta oswa lokal) kote yo te aplike pou benefis yo. Moun ki soud, ki pa tande byen oswa ki paka pale byen ka kontakte USDA pa Sèvis “Relay” Federal la nan (800) 877-8339. Anplis de sa, pwogram enfòmasyon kapab disponib nan lòt lang olyede Anglè.

Pou pote plent diskriminasyon pou yon pwogram, ranpli Fòm Plent Diskriminasyon Pwogram USDA a, (AD-3027) ki sou sit entènèt: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, ak nan nenpòt biwo USDA, oswa ekri yon lèt voye bay USDA epi mete nan lèt la tout enfòmasyon yo mande nan fòm nan. Pou rekòmande yon kopi fòm plent la, rele nan (866) 632-9992. Soumèt fòm ou ranpli a oswa lèt la nan USDA pa: (1) lapòs: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) faks: (202) 690-7442; oswa (3) imèl: program.intake@usda.gov.

Enstitisyon sa a se yon founisè ki bay opòtinite egal.