Skip Global navigation and goto content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote & improve the health of all people in Florida through integrated state, county & community efforts.

Skip MegaMenu and goto content
 

Fanm, Ti-bébé, ak Timoun (WIC)

Contact the Florida WIC Program

 •  1-800-342-3556
 •  

  Fax

  850-922-3936
 •  

  Mailing Address

  Bureau of WIC Program Services 

  4052 Bald Cypress Way, Bin A16 

  Tallahassee FL 32399 

English | Español | Kreyòl

Ki sa WIC yé?

WIC sé yon pwogram nitrisyon finansé fédéralman pou Fanm, Ti-bébé, ak Timoun. WIC bay bagay sayo pou anken lajan: manjé lasanté, édikasyon ak konsèy nitrisyon, sipò lè wap bay tété, ak référans pou swen la santé.

Kat EBT WIC

Ou va itilize kat EBT WIC-ou pou achte manje WIC apwouve-yo nan makèt WIC otorize yo. Si ou genyen yon Kat EBT WIC e ou gen kesyon oswa pwoblem pou w itilize kat ou, rele Sèvis Kliyantèl EBT WIC nan 1-866-629-1095.

Tcheke balans-ou anvan ou achte. Ou kapab fè sa lè w rele Sèvis Kliyantèl EBT WIC nan 1-866-629-1095 oswa lè w ale nan sit entènèt EBT WIC la. Si gen yon machin Pwen de Vant (POS) EBT WIC nan makèt la, ou kapab pase kat-ou a nan machin nan epi antre PIN-ou pou kapab jwenn balans ou.

Kòman poum apliké pou WIC?

* Sèvi avèk Zouti Preseleksyon WIC la pou wè si w kapab kalifye pou resevwa avantaj WIC yo. Zouti Preseleksyon an disponib nan plizyè lang.

Pou apliké pou WIC, ou bézwen kontakté yon ofis WIC local. Kliké isit pou yon niméwo téléfòn local oubyen rélé 1-800-342-3556 é operatè a ap ba ou niméwo téléfòn lokal la.

Biwo local WIC la pral baw yon dat ak lè pou yon vizit pou sètifikasyon WIC. Nan vizit sa a, yo pral egzamine revni fanmi an, estati medikal/nitrisyon chak kandida. Nan jou sa a, ou pral konnen si oumenm ak timoun ou yo elijib pou pwogram WIC lan.

Enfomasyon sou WIC
Matéryèl sou nitrisyon
Lè wap bay tété

Déklarasyon Non-diskriminasyon USDA

Konfòmeman ak lwa Federal konsènan dwa sivil avèk regleman ak prensip Depatman Agrikilti Ameriken (U.S. Department of Agriculture, USDA) konsènan dwa sivil yo, nou entèdi USDA ansanm ak Ajans, biwo, ak anplwaye li yo, ak enstitisyon k ap patisipe oswa jere pwogram USDA yo fè diskriminasyon kont moun ki baze sou ras, koulè po, orijin nasyonal, kwayans relijye, yon andikap, laj, kwayans relijye, oswa revanch oswa reprezay pou aktivite yon moun te patisipe ladan avan pou defann dwa sivil nan nenpòt pwogram oswa aktivite USDA ap fè oswa finanse.

Moun ak andikap ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou jwenn enfòmasyon sou pwogram (tankou enfòmasyon ak ekriti Bray, an gran lèt, sou kasèt, Lang Siy Ameriken, elatriye), dwe kontakte Ajans (nan nivo Eta oswa lokal) kote yo te aplike pou asistans yo. Moun ki soud, tande di oswa gen pwoblèm pou pale ka kontake USDA atravè Sèvis Relè Federal la nan (800) 877-8339. An plis, yo kapab jwenn enfòmasyon sou pwogram yo nan lòt lang.

Pou depoze yon plent kont diskriminasyon, ranpli Fòmilè Plent Diskriminasyon Pwogram USDA a, (AD-3027). W ap jwenn li sou entènèt nan adrès: How to File a Complaint, ak nan nenpòt biwo USDA, oswa ekri yon lèt bay USDA epi bay enfòmasyon yo mande nan fòmilè a sou lèt la. Pou mande yon kopi fòmilè plent la, rele (866) 632-9992. Voye fòmilè ou ranpli oswa lèt ou ekri a bay USDA pa:

(1)   lapòs: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2)   faks: (202) 690-7442; ou

(3)   imèl: program.intake@usda.gov

Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite a.